Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/np4885/domains/tunahaldus.ee/public_html/cms/includes/DbConnector.php on line 19 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/np4885/domains/tunahaldus.ee/public_html/cms/includes/DbConnector.php on line 20
Kontakt
Firmast
Teenused
Hinnad
Majad
Linn & vald
Mereranna tee 2
Õismäe tee 122
Teistele ei soovitaks!
Teenused
Osaühing Tuna Haldus osutab Tallinnas ja Harjumaal kinnisvarade haldamise ja raamatupidamise teenuseid.
Meie poolt pakutav haldur on sisuliselt maja tegevjuht - teeb kõik asjaajamistööd, mis majas tarvis, tunneb tervet maja ja tema probleeme põhjalikult, on kohal kui tarvis ning vastutab otse ühistu juhatuse ees.


Halduri teenus

 • Lepingute sõlmimine

 • Hoone kasutamiseks vajalike teenuste (küte, vesi, üldelekter, tehniliste seadmete hooldus, koristamine, avariiteenindus jm) osutajatelt võtab majahaldur pakkumised. Iga teenuse lõpliku osutaja valib juhatus, mille järel haldur valmistab ette lepingud ning juhatus kinnitab need allkirjaga. Juhatuse poolt sõlmitud lepingute mõlemapoolset täitmist kontrollib haldur. Kõik lepingud sõlmitakse otse, ühistu ja tarnija vahel, ilma haldajapoolse vahendamiseta.

 • Andmete kogumine

 • Haldusettevõte kogub, korrastab ja säilitab hoone, omanike ja elanike andmed ning peab vastavat registrit vastavalt korteriühistuseadusele. Registriga tutvumise korra kehtestab juhatus.

 • Majandamise planeerimine

 • Majahaldur koos ühistu juhatusega koostab ja esitab igal aastal korteriühistu liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks korteriühistu majandustegevuse aastakava koos eelmise aasta aruande ja bilansiga. Kava sisaldab majandamise eeldatavaid tulusid ja kulusid, korteriühistu liikmete kohustusi kulutuste tasumisel ja remondiplaani. Üldkoosolek arutab, vajadusel muudab ja võtab majandamise plaani vastu ning majahaldur koos ühistu juhatusega viib selle ellu.

 • Asjaajamine

 • Majahalduri kohustus on ka ühistu liikmete teavitamine kõigist otsustest, tähtaegadest, töödest. Haldur peab ühistu kirjavahetust, vastates kõigile kirjadele ettenähtud aja jooksul. Riigi ja ühistu poolt kehtestatud eeskirjade rikkujatele teeb ettekirjutused haldaja. Majahaldur ajab ära ka kõik muud ühistu poolt ettenähtud ning muidu vajaminevad tegemised sh korteriühistu moodustamise ja asjaajamise mittetulundusühingute registriga.

 • Andmete kogumine

 • Kõik tehnilised andmed sh näidud ja hooldustööd kogub ja sorteerib haldaja eraldi toimikutesse. Nendest hoone, hoolduse ja remontide üksikasjalistest andmetest moodustub hooldusraamat.

 • Ühekordsed hooldustööd, remondid

 • Majahaldur selgitab välja hoolduse ja remondi vajadused, koostab vajaminevate tööde kirjeldused ja eelarved ning esitab need juhatusele. Vajadusel korraldab haldur võistupakkumise, mille tulemused edastab juhatusele koos analüüsi ja soovitustega. Väiksemad hooldustööd otsustab juhatus, suuremad ühistu üldkoosolek. Majahaldur korraldab remontide projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve. Tööd võetakse vastu ühistu, haldaja ja tegija ühisaktiga.

 • Perioodiline hooldus, lepingud

 • Haldur selgitab välja hoone normaalseks toimimiseks vajalike teenuste pakkujad, valmistab ette lepingud. Juhatus valib variantidest sobivaima ja allkirjastab lepingu. Majahaldur kontrollib edaspidi lepingu täitmist.

 • Avariiteenistus 24h

 • Haldur selgitab välja ööpäevaringse avariiteenistuse teenuste pakkujad, valmistab ette lepingu. Juhatus valib variantidest sobivaima ja allkirjastab lepingu. Majahaldur kontrollib edaspidi lepingu täitmist. Avariitelefonile saab edastada oma teate iga majaelanik.

 • Heakorratööd

 • Haldur selgitab välja hoone üldruumide ja välisterritooriumi koristamise teenuse pakkujad (eraisikud, koristusfirmad) valmistab ette lepingud. Juhatus valib ühistule meelepärase koristaja, määrab töögraafiku ja sõlmib lepingu. Majahaldur kontrollib edaspidi lepingu täitmist.


  Raamatupidaja teenus

 • Raamatupidamine

 • Ühistu on iseseisev juriidiline isik oma majandamise ja pangaarvega. Kõik maksed ja arveldused tehakse ühistu oma arve kaudu. Haldusetteevõtte raamatupidaja vormistab ühistu raamatupidamise vastavalt kehtivatele õigusaktidele, sh esitab ettenähtud aruanded maksuametile ja statistikaametile. Kirjalikul kokkuleppel ühistu juhatusega, selgelt paika pandud korras arveldab raamatupidaja ka kõik pangamaksed. Ühistupoolse kontrolli vorm rahade kasutamise üle määratakse halduslepingus eraldi osas. Ühistu juhatus saab igakuiste arvetega kaasa ka eelmise kuu kulude ja võlgnevuste aruanded kokkulepitud vormis. Juhatus ja raamatupidaja saadavad iga aasta alguses igale korteriühistu liikmele eelmise aasta aruande ja bilansi, mis kinnitatakse üldkoosolekul. Iga ühistu liige võib tutvuda kogu ühistu raamatupidamisega oma juhatuse poolt kehtestatud korras.

 • Maksed

 • Igakuised arved korteriomanikele koostab raamatupidaja vastavalt ühistu otsustele ja tegelikele kuludele. Iga korteriomanik saab kokkulepitud kuupäevaks korterimaksete arve oma postkasti, võimalik on tellida arve teisele aadressile, e-posti ja faksiga. Raamatupidaja jälgib maksete laekumist ja teavitab sellest juhatust iga kuu. Raamatupidaja nõustab makseraskustesse sattunud ühistuliikmeid ning vajadusel teeb juhatusele ettepanekud võlgnevuste väljanõudmiseks. Raamatupidaja vormistab ühistupoolsed kuluarvestuse dokumendid ka kohtusse hagi esitamise tarvis.
  cms | OÜ Tuna Haldus | Türi tn 10A Tallinn 11313 |